02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


5
>> เครื่องวิเคราะห์อ๊อกซิเจน
1

Zirconia Oxygen Sensor
เซ็นเซอร์ออกซิเจนขนาดเล็กทำงานที่อุณหภูมิสูง
ย่านวัด 10-3 ถึง 10 atm
อุณหภูมิใช้งาน 500 – 800 °C
2

Oxygen Analyzer in Flue Gas
ATK Range
เครื่องวัดออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1300 °C อย่างต่อเนื่องทำความสะอาดและบำรุง รักษาง่ายมาก
ย่านวัด 0.01 ... 25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA
3

Trace Oxygen Analyzer
JC Range
เครื่องวัดออกซิเจนปริมาณเล็กมากเพื่อค้นหาออกซิเจนในก๊าซ
ย่านวัด 0.01 ppm - 25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA, RS485 MODBUS
อุณหภูมิการใช้งาน 0 - 55 °C
4

Oxygen Analyzer in Extractive System
S24N-2020
เครื่องวัดออกซิเจนแบบ Extractive ย่านวัด 0.01-25%
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA หรือ 4 - 20 mA
อุณหภูมิก๊าซ : 230 °C
อุณหภูมิการใช้งาน –20 ถึง +200 °C
5

Oxygen pump gauge
GenAir
เครื่องกำเนิดและควบคุมปริมาณออกซิเจอนในบรรยากาศ สำหรับงานห้องปฏิบัติการ
10-35 ถึง 0.25 atm
สัญญาณออก (Output) 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, RS232